Privaatsuspoliitika

 • ELKORAL OÜ (registrikood 11402718, asukoht Väike-Paala 1 Tallinn, edaspidi „ELKORAL“) peab töötlema oma põhitegevuseks – elektri- ja automaatikateenuste, sh Nutika Maja teenuste osutamiseks – isikuandmeid

 • ELKORAL peab isikuandmete kaitset väga oluliseks ning piirdub isikuandmete töötlemisel vähimaga. Lähtume Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), Eesti isikuandmete kaitse õigusaktidest ja andmekaitse sise-eeskirjadest ning teeme parimaid pingutusi isikuandmete turvalisuseks ja kaitseks.

 • ELKORAL peab töötlema isikuandmeid, et pakkuda hoonete, korterelamute, korterite, äri- ja muude hoonete, ruumide ja muude piiritletud alade (“ruumid”) omanikele ja kasutajatele Nutika Maja teenuseid (täpsem kirjeldus www.elkoral.ee) ning täita selleks sõlmitud lepingut.

 • Nutika Maja teenusteks on ruumides asuvate seadmete ja süsteemide kaugjuhtimise võimaldamine nutiseadme internetirakenduse (nt Loxone Smart Home äpp) kaudu, seadmete ja süsteemide kaugjuhtimise ning kasutuse andmete vastuvõtmine, salvestamine, kogumine, koondamine, analüüsimine, säilitamine ja edastamine kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, eesmärgiga tagada seadmete ja süsteemide toimimine, nende abil erinevate kolmandate isikute teenuste kasutamine, kaugjuhtimise korralduste edastamine, kasutuspõhiste aruannete (nt näitude) ja arvete koostamine ning esitamine.

 • ELKORALILE saavad Nutika Maja teenuste lepingu sõlmimisel ja täitmisel teatavaks järgmised isikuandmed: kliendi ja kasutaja nimi, isikukood, telefon, e-posti aadress, seadmete ja süsteemide kasutuskoht (korter või muu ruum), seadmete ja süsteemide kaudu kolmandate isikute (teenuseosutajate) poolt kasutajale ja kliendile osutatavad teenused (elektri- kütte jms teenus), videofonosüsteemi kasumise andmed, multimeedia valikud jm andmed, samuti seadmete ja süsteemide kasutuse faktorid (sh ajahetk ning ajakulu teatud ühikus, nt kuus) ja muud andmed.

 • Seoses seadmete ja süsteemide kasutuse kohta andmete kogumisega (nt elekrinäidud, küttekulu, videofonosüsteemi, kardinate, multimimeedia jms kasutus), võib saada ELKORALile teatavaks ka kasutaja ning temaga koos kasutuskohta kasutavate ja kasutuskohas viibivate isikute (sh lähikondlaste) asukoht, liikumine ruumides, valikud ja harjumused kasutuskohas ning isiku kujutis videfonosüsteemi kasutamisel, kuid ELKORAL ei kogu, salvesta, seosta ega analüüsi nimetatud andmeid. Andmeid hoitakse konfidentsiaalsena kasutaja või kliendi nutiseadmes asuvas miniserveris ning ELKORALil on võimalik neid andmeid näha ainult teenuste osutamiseks, tehniliste küsimuste ja rikete lahendamiseks ning häiretele reageerimiseks. ELKORAL ei loe ega vaata neid isikuandmeid ilma vajaduseta. ELKORAL ei edasta neid andmeid kolmandatele isikutele ega salvesta enda seadmetesse, välja arvatud tehnilised andmed (aruanded, näidud koos teenuste kasutamise asukohaga), mis on vajalikud kolmandate isikute poolt seadmete ja süsteemide kaudu kasutajale osutatavate teenuste eest arvete koostamiseks ja teenuste monitoorimiseks. Seadmete ja süsteemide kasutuse andmeid, mis on vajalikud teenuste mahu hindamiseks ja arvete koostamiseks, hoiab ELKORAL enda arvutites ja serverites, et edastada teenuseosutajatele ja kliendile infot arvete koostamiseks. Nimetatud andmeid hoiab ELKORAL krüpteerituna ning edastab VPN privaatvõrgu kaudu.

 • ELKORAL ei edasta isikuandmeid privaatsuspoliitikas ja lepingus nimetamata kolmandatele isikutele ilma kliendi või kasutaja soovi ning nõusolekuta

 • ELKORAL kasutab isikuandmeid ainult teenuste osutamiseks lepingu alusel lähtudes õiguslikust huvist. Lepingu sõlmimisega annavad klient ja kasutaja nõusoleku isikuandmete töötlemiseks lepingus kirjeldatud eesmärkidel ja viisil, kohustudes teavitama isikuandmete töötlemisest ka oma ruume kasutavaid lähikondseid.

 • ELKORAL võib tulevikus kasutada isikuandmeid võimaldamaks ja kontrollimaks kliendi ning kasutaja juurdepääsu Nutika Maja rakendusele digitaalsete teenuste kasutajakogemuse parandamiseks ning vaadete kohandamiseks seadmele, samuti selleks, et vältida volitamata ligipääsu ja andmete väärkasutamist, tagades info turvalisuse, tõhustades tehnilisi süsteeme, infotehnoloogia struktuuri, arendades teenuseid testimise ja parandamise kaudu ning tõsta klienditeeninduse kvaliteeti.

 • ELKORAL võib tulevikus kasutada isikuandmeid Nutika Maja teenuste kasutuse kohta teenuskeskkonna statistiliste ja turunduslike analüüside tegemiseks, kasutuse rahulolu mõõtmiseks, uute teenuste turunduspakkumiste tegemiseks, sh e-posti teel teenuste kohta teabe edastamiseks. Samuti muul viisil lepingu täitmiseks ja enda õiguste kaitseks vajaliku soorituse tegemiseks.

 • ELKORALi lepingulisel kliendil ja teenuste kasutajal ei ole võimalik keelduda isikuandmete töötlemisest teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses ja eesmärkidel, kuivõrd see muudaks võimatuks talle ettevõtte teenuste, sh Nutika Maja teenuste osutamise, välja arvatud turunduspakkumistest ja automatiseeritud andmetöötlusel (profiilianalüüsil) põhinevatest pakkumistest loobumine ning tundlike isikuandmete töötlemise lõpetamine. Isikuandmete töötlemisest keeldumisel lõpetab ELKORAL isikule teenuste osutamise.

 • Isikul on võimalik anda nõusolek elektrooniliste, muude personaalsete, samuti profiilianalüüsil põhinevate turunduspakkumiste saamiseks, nõusolekut mitte anda või nõusolek tagasi võtta, teatades sellest lepingus või ww.elkoral.ee toodud kontaktidel. Profiilianalüüsil põhinevate pakkumiste tegemine võib põhineda teenustel, mida ja kuidas isik kasutab ning kuidas digitaalsetes kanalites navigeerib.

 • ELKORAL peab edastama isikuandmeid õigusaktidega ettenähtud juhtudel ametiasutuste (nt õiguskaitseorganid) nõudel oma juriidiliste kohustuste täitmiseks ning õigus- ja finantskonsultantidele, inkassoettevõtetele ja muudele volitatud töötlejatele oma õigustatud huvi alusel, kui see on lepingu ja ettevõtte kohustuste täitmiseks ning õiguste kaitseks vajalik.

 • ELKORAL ei töötle isikuandmeid kauem, kui on vajalik. ELKORAL säilitab isikuandmeid nende kasutamise eesmärgi täitmiseni – lepingu lõppemiseni ning pärast seda oma õigustatud huvi alusel ja õigusaktidega ettenähtud kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamisest tulenevad kohustused, eraõiguslikud alused jms).

 • Kliendil, kasutajal ning kasutaja lähikondlasel on õigus saada ELKORALilt teavet tema isikuandmete töötlemise ulatuse ja kasutamise kohta, nõuda ELKORALilt isikuandmete kasutamise lõpetamist, isikuandmete parandamist ja kustutamist, võtta isikuandmete kaitseks ühendust andmekaitse järelvalvega või pöörduda kohtusse, nõuda talle õigusaktidele mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud põhjendatud ja tõendatud kahju hüvitamist, nõuda, et tema suhtes ei võetaks vastu otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlemisel.

 • ELKORALil on õigus muuta privaatsuspoliitikat, teatades sellest lepingus nimetatud konatktidel või veebilehe www.elkoral.ee kaudu ette 1 (üks) kuu. Muudatustega mittenõustumisel on kliendil õigus leping lõpetada ja kasutajal õigus teenuste kasutamine lõpetada.

Privaatsuspoliitika kehtib alates 01.09.2018