Elkoral OÜ garantii ja teenustööde hinnakiri ning tingimused

1. Elkoral OÜ garanteerib tema poolt tarnitud toodetele (sealhulgas seadmetele ja süsteemidele) Tellijale üleandmise hetkest alates 24 (kahekümne nelja) kuu jooksul ning 24 (kahekümne nelja) kuu jooksul omapoolse garantii defektide ja puuduste osas, mis puudutavad süsteemide ja seadmete paigaldus- ja seadistustööde kvaliteeti.

 

2. Kui toote garantiiaja kestel ilmneb tootel normaalset kasutamist ja teenindamist takistavaid puudusi, mis on tingitud defektse materjali või töö kvaliteedist, parandab Elkoral OÜ omal kulul toote või vahetab selle tasuta välja samaväärse seadme vastu, arvestades alljärgnevaid tingimusi:

 

2.1. Garantii kehtib ainult garantii-tunnistuse või juhul, kui ostja initsiatiivil on selgelt tõendatud toote või süsteemi päritolu ja soetamise kuupäev. Elkoral OÜ’l on õigus garantiiremondist loobuda, kui eelmainitud tingimused ei ole täies ulatuses täidetud, või on võimalik tuvastada dokumentide võltsimist ja/või seadme originaalnumeratsiooni tahtlikku muutmist.

 

2.2. Garantii kehtib ainult defektidele, mis on tingitud ebakvaliteetsest materjalist, konstruktsioonist või Elkoral OÜ poolt teostatud töö kvaliteedist. Garantii ei hõlma järgmist:

seadmete/süsteemide perioodilist hooldust;
seadme normaalsest kasutamisest ja kulumisest põhjustatud detailide hooldust, remonti, puhastamist ja vahetust;
toote kasutamisel vigastatud kaitsmete, signaallampide, klaasosade, korpuste kattepaneelide jms. vahetust;
seadme kasutamise seisukohalt mitteoluliste vigade (mis ei takista seadme normaalset tööd ja kasutamist) parandamist;
kasutuse eripäradest või kasutaja soovist tingitud tarkvara uuendamist ja/või muutmist;
vea tuvastamist, juhtudel, kui selgub, et defekti ei esinenud ja tegu oli seadme ebasihipärase kasutamisega.

 

2.3. Garantii ei kehti juhtudel, kui toote kahjustused on tingitud järgmistest asjaoludest:

väärtarvitamine või hoolimatu kasutamine, kaasaarvatud, kuid mitte ainult toote/süsteemi kasutamine, selleks mitte ettenähtud eesmärkidel või töörežiimides või seadme paigaldamis-, kasutamis- ja hooldusnõudeid eirates ning toote/süsteemi kasutamine või paigaldus sellisel moel, mis on vastuolus kehtivate tehniliste tingimuste või ohutusnõuetega;
remonditööd, mis on teostatud selleks mittevolitatud (juriidiliste või füüsiliste) isikute pool. Toote avamine selleks mittevolitatud isiku poolt; õnnetused, loodusõnnetused ning muud põhjused, milliste juhtumist Elkoral OÜ ei saa takistada, kaasaarvatud, kuid mitte ainult, välgust, veest, ülepingest, tulest, rahvarahutustest, vandalismist ning valest ventilatsioonist tingitud kahjustused.

 

2.4. Toodet ei loeta materjali, konstruktsiooni, tootmis- ega paigalduskvaliteedi poolest defektseks, kui seda kasutatakse paigaldistes või tingimustel, mille jaoks toode ei ole algselt väljatöötatud ja toodetud, ning seda tuleb kohaldada, muuta või sobitada vastavalt olukorra eripäradele. Garantii korras ei hüvitata taoliseks kohaldamiseks, muutmiseks või sobitamiseks tehtud kulutusi, samuti ei hüvitata vigastuste likvideerimist, mis on tekkinud taolise tegevuse tagajärjel.

 

2.5. Elkoral OÜ teostab garantiiremonti vastavalt kliendi poolt  kirjalikult, esitatud toote normaalse töö puuduste kirjeldusele. Kui kirjelduse puudulikkuse tõttu on vajalik teostada täiendavat rikke diagnoosi, siis Elkoral OÜ-l on õigus küsida kliendilt sellise diagnostika eest tasu. Elkoral OÜ ei vastuta tagastatud (defektse) toote veakirjelduses mitteesinevate vigade avastamise ja kõrvaldamise eest.

 

2.6. Garantiiajal teostatud toote remont annab õiguse ainult rikke kõrvaldamiseks vahetatud detailide, sõlmede või kaablivõrkude garantiiaja pikendamiseks, kuid ei anna õigust toote, kui terviku garantii pikendamiseks ega garantiiaja uuesti alustamiseks. Käesoleva garantii tingimustega kooskõlas oleva remondi käigus Kohustub Elkoral OÜ defektsed osad välja vahetama funktsionaalselt võrdväärsete kvaliteetsete osade vastu. Garantii korras vahetatud rikkis varuosad kuuluvad garantii andjale.

 

3. IP-põhiste ja võrku ühendatud seadmete nagu nt. Tark Kodu, hooneautomaatika, arvutivõrgud,- videovalve- ja läbipääsusüsteemide tarkvarauuenduste  ja hoolduste tegemine on omaniku kohustus. Garantii alla ei kuulu vajalike tarkvarauuenduste ja hoolduste tegemata jätmisest tulenevad seadmestike häired ja rikked.

 

4. Garantii ei hõlma toote vea poolt põhjustatud kaudsete ega otseste kahjude hüvitamist kliendile.

 

5. Juhul, kui töö käigus selgub, et tegemist ei ole garantii alla kuuluva rikkega, siis Elkoral OÜ peatab remonditöö, teavitab klienti esimesel võimalusel ilmnenud asjaoludest ning teatab kliendile orienteeruva rikke kõrvaldamise maksumuse. Kui klient ei soovi tellida seadme edasist remonti, siis on Elkoral OÜ-l õigus esitada kliendile arve seni tehtud kulutuste osas.

 

Teenustööde hinnakiri ja tingimused

Tööpäevadel 09:00-17:00

Objekti visiit Tallinna piires 1 (üks) kord – 72,50 EUR

Töö maksumuse lisatund  – 62,50 EUR/1 tund

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

*NB! Iga väljakutse on minimaalselt esimese töötunni maksumusega. Pärast esimese 60 min täitumist toimub tunniarvestus 30 min täpsusega lisatunni tasu järgi. Osutatud teenuse maksumusele lisandub materjali kulu, vajadusel ka parkimistasu.

Saadame tutvumiseks Elkoral OÜ garantii- ja teenustööde tingimused.  Palun kinnitage, et nõustute tingimusetga. Pärast Teiepoolset kinnituse saamist saame töö plaani võtta. Kui selgub, et tegu on garantiitööga, siis sellega Teil lisakulu ei kaasne.